DigiYouth

DigiYouth – metodiskais materiāls

 

Mācību metodiskais līdzeklis ir tapis kā starptautiskā  “DigiYouth” (“Enhancing Youth Entrepreneurship with Cross-border Startups and Digital Technologies”) projekta rezultāts un apkopo projekta laikā gūto un aprobēto pieredzi.

Tas ir pielāgots izmantošanai Latvijas izglītības sistēmā, atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam un pieejai, kas tiek ieviesta Latvijā no 2020./2021. mācību gada. Piedāvātā materiāla īstenošana paredz skolēnu līdzdalību vienas klases, skolas vai pilsētas ietvaros.

Metodisko materiālu ieteicams realizēt vidusskolas posmā, integrējot programmas jautājumus šādās mācību jomās: pamatkursā “Vēsture un sociālās zinātnes I”,  padziļinātajā kursā “Sociālās zinātnes II” , specializētajā kursā “Uzņēmējdarbības pamati”, pamatkursā “Dizains un tehnoloģijas I”, padziļinātajā kursā “Dizains un tehnoloģijas II”. Piedāvātais  saturs ir starpdis­ciplinārs, iekļaujot  jautājumus no iepriekš minēto mācību jomu sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī nodrošina visu caurviju prasmju realizēšanu.

Metodiskais materiāls ir veidots, paredzot, ka kursa apguvei vidējās izglītības pakāpē tiks atvēlē­tas 14  mācību stundas. Pedagogs var izvēlēties mainīt (palielināt vai samazināt) izvēlētos stundu skaitu, atbilstoši savām iecerēm. Tam ir ieteikuma raksturs.

Mācīšanās mērķu sasniegšanai, pedagogs var izmantot piedāvātās  vai savas izvēlētās mācību organizācijas formas, atbilstoši skolēna mācīšanās vajadzībām, ar iespēju daļu laika mācību procesā atvē­lēt mērķtiecīgi atbalstītam skolēna patstāvīgajam – pētnieciskajam, sabiedriskajam vai jaun­rades darbam.

Realizējot metodisko materiālu, tiek paredzēts, ka  daļu no nepieciešamās infor­mācijas skolēni apgūst svešvalodā, tādējādi nodrošinot savu valodas zināšanu un prasmju attīstīšanu. Paredzēts arī izmantot digitālās iemaņas, gūstot pieredzi, izmantot digitālās tehnoloģijas daudzveidīgās situācijās- meklējot informāciju, strādājot ar digitālajā vidē pieejamajiem materiāliem, radot savu digitālo saturu– veidojot kolektīvi pieejamus dokumentus, apstrādājot tekstu, attēlus, prezentējot un virzot tirgū savu produktu.

Mācību procesu nepieciešams organizēt dažādās mācību vidēs, iekļaujot noteiktu tēmu apguvi mācību kabinetos, kā arī nodrošinot iespēju darboties digitālajā vidē, izmantojot dažādas IKT sniegtās iespējas, kā arī iesaistīties un līdzdarboties vietējās kopienas ikdienā. Situāci­jas izvēli nosaka sasniedzamais rezultāts un konkrētie uzdevumi.

Projekta laikā skolēnu komandām bija iespēja izmantot ārējo ekspertu- uzņēmējdarbības speciālistu un praktiķu atbalstu. Sadarbība ar ārējiem ekspertiem- mentoriem  sniedza papildus pieredzi uzņēmējdarbības vidē. Arī šis metodiskais līdzeklis paredz skolēnu sadarbību ar ārējiem ekspertiem.

 

Kursa mērķis:

Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, izprotot un plānojot savu darbību no biznesa idejas līdz kvalitatīvam produktam ar pievienotu vērtību.

 

Uzdevumi:

Izmantojot mērķtiecīgas un daudzveidīgas metodes, attīstīt prasmes

  • dizaina domāšanas pamatos, izmantojot tās secīgos posmus produkta/pakalpojuma attīstīšanai un ieviešanai tirgū;
  • patstāvīgi plānot un īstenot savu uzņēmējdarbības ideju;
  • kritiski un  radoši domāt;
  • pieņemt lēmumus;
  • darboties komandā;
  • prezentēt sava darba rezultātus.

 

Kursu veido 5 secīgi posmi:

Lejupielādes: 

 

 

 Mācību materiāli

 

 

TEAMWORK

IDEA

PROTOTYPE

Production

Build prototype, meet customers, evaluate, build prototype

SALES

COOPERATION WITH EXTERNAL PARTNERS